تئاتر اصفهان http://theateriran.mihanblog.com 2017-06-22T16:36:07+01:00 text/html 2017-05-21T05:16:34+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie مقاله ISI چیست ؟ http://theateriran.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مقاله </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ISI</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">چیست ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ISI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">مخفف </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">Institute for Scientific Information</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (موسسه اطلاعات علمی) می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد می بایست 2 نمره از پایان نامه خود را با <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISI-WoS-jCR-Paper-Accept-Publish">چاپ مقاله</a> اخذ نمایند و همچنین دانشجویان دکتری بایستی 2 مقاله مستخرج از پایان نامه خود را در مجلات </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ISI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">با ایمپکت </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">JCR</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">به چاپ برسانند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">فرآیند چاپ مقاله </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ISI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">نگارش یا <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/Paper-Extract">استخراج مقاله از پایان نامه</a> : استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیازمند تخصص و اشرافیت کامل به محتوای پایان نامه است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISI-ISC-Scopus-PubMed-Paper-Translate">ترجمه تخصصی مقاله <span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ISI</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> : یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پذیرش یا رد مقالات شما، ترجمه و <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISI-ISC-Scopus-PubMed-Paper-Translate">نیتو مقاله</a> است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">چاپ مقاله : <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISI-WoS-jCR-Paper-Accept-Publish">چاپ تضمینی مقاله <span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ISI</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و چاپ سریع <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISI-WoS-jCR-Paper-Accept-Publish">مقاله <span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ISI</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، بسیار مهم است که نیازمند تخصص و تجربه است. در این بین نمایه هایی دیگری نیز وجود دارد که به دانشجویان جهت ارائه دستاوردهای علمی کمک میکند، مانند <a href="http://www.master-thesis.ir/Paper/ISC-Paper-Accept-Publish">چاپ مقاله <span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">ISC</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و چاپ مقاله </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">Scopus</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">منبع: <a href="http://www.master-thesis.ir/">مَسترتز</a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-09T10:14:03+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie کنکور http://theateriran.mihanblog.com/post/16 <h2><span style="color: #800080;">کنکور</span></h2>یکی از کلماتی که این روزها در زمینه کنکور زیاد می شنوید نام مکتبستان است. سایت کنکور مکتبستان متعلق به موسسه مکتبستان می باشد و توسط دکتر علی کاویانی به همراه تیمی از دانشجویان پزشکی اداره می شود. مکتبستان به دانش آموزان خدمات متنوعی در زمینه <a href="http://maktabestan.ir">کنکور</a> می دهد<img class="size-full wp-image-20242" src="http://maktabestan.ir/wp-content/uploads/2017/02/hamayesh-gorgan-1.gif" alt="کنکور" width="700" height="264"><h2><span style="color: #800080;">در سایت کنکور مکتبستان چه می گذرد؟</span></h2>در سایت مکتبستان مقالات و &nbsp;آموزشهای <strong>کنکور</strong> ، مشاوره کنکور و <strong>برنامه ریزی کنکور</strong> منتشر می شود.تمامی آموزش های مکتبستان در قالب فرمتهای مختلفی همچون : مقاله آنلاین <strong>کنکوری</strong> ، فیلم <strong>کنکوری ها</strong> ، صوت و کتاب الکترونیکی منتشر می شود.موسسه مکتبستان خدمات فیزیکی و <strong>مشاوره کنکور</strong> را به دانش آموزان ارائه میدهد.مدیریت مکتبستان و پیشبرد اهداف آن توسط دکتر علی کاویانی و تیمی از دانشجویان پزشکی می باشد.<img class="wp-image-20237 size-full" src="http://maktabestan.ir/wp-content/uploads/2017/02/konkur.png" alt="سایت کنکور" width="300" height="100"><h2><br></h2> text/html 2017-01-29T05:53:24+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie امنیت اینستاگرام http://theateriran.mihanblog.com/post/15 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;"><font size="3">امنیت&nbsp; اینستاگرام</font></span><span style="font-size: small; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مقاله توسط وبسایت&nbsp;</font><a href="http://follow-me.ir/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید فالوور اینستاگرام</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;فالو می ارائه گردیده است.</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">اینستاگرام بر خلاف عقیده بعضی از افراد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد به طوری كه شما صفحه های رسمی اكثر افراد مشهور&nbsp; را در اینستاگرام مشاهده میكنید.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;</span><span style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">برای تشخیص صفحه های رسمی تیك آبی به شما كمك می كند تا مطمعا شوید این صفحه رسمی فرد مورد علاقه شماست</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><span style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:391.5pt; height:213pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="photo_2017-01-15_18-51-33"> </v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">پس توجه داشته باشین اگر اینستاگرام امنیت بالایی نداشت این افراد مشهور و شركتهای بزرگ در اینستاگرام صفحه شخصی و كاری نداشتن.</span><span style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><a href="http://follow-me.ir/" target="_blank" title="">http://follow-me.ir/</a></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">اخبار هك افراد مشهور&nbsp; هم در اینستاگرام بیشتر شایعه و تبلیغاتی هست كه به نفع یه سری از افراد می باشد ، و هك های انجام شده به دلیل رعایت نكردن یه سری از مسایل پیش پا افتاده امنیتی در فضای مجازی&nbsp; می باشد كه در مقالات بعدی به آنها اشاره میكنیم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 200%;">.</span></font><span style="font-size:22.0pt;line-height:200%"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-01-27T09:24:59+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie پوکه معدنی http://theateriran.mihanblog.com/post/14 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pokeh-madani.com/kanitarh-cms/uploads/2016/08/DSC00074-e1475684702731-732x976.jpg" alt="پوکه معدنی"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><a href="http://pokeh-madani.com/" target="_blank" title="">پوکه معدنی</a></b></font><font face="Mihan-IransansLight" style="font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;چیست؟</span></font></span></p><p align="right" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0in;text-align:right;line-height:200%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">پوکه معدنی دانه های سبک حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است مزیت عمده پوکه معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن مخصوص بسیار کم دارا بودن درجه سختی بالا و نیز تخلخل / آن حدود </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> فراوان می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">رنگ این ماده معدنی سفید یا خاکستری مایل به سفید یا زرد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">.</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><b>پوکه معدنی</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;"><a href="http://pokeh-madani.com/" target="_blank" title=""><span style="line-height: 200%;"><font size="3">http://pokeh-madani.com</font></span></a></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">دارای دانه بندی های متفاوت از ذرات غباری تا قطعات بزرگ با قطر بیش از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتر است.هر یک از اندازه های فوق برای مصارف بخصوصی کاربرد دارند. نمونه ای از نحوه استخراج پوکه معدنی به صورت عدسی هایی با قطر </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۵۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> متر و ارتفاع حدود </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> متر در زیر لایه هایی از خاک و سنگ وجود دارد. پس از حفر ترانشه توسط بلدوزر عملیات باطله برداری یعنی برداشتن سنگ و خاک از روی لایه های پوکه معدنی انجام می شود. درمرحله بعد عملیات بارگیری به کمک لودر صورت می پذیرد.ماده معدنی به وسیله کامیون کمپرسی از محل معدن حمل می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">سابقه مصرف پوکه معدنی مهندسین رومی در گذشته از این ماده معدنی رساختمان های باستانی سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۳۴۸</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> شمسی ( </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۹۶۹</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلادی ) استفاده می کردند . در حال حاضر علاوه بر مصرف داخل ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، عربستان و… نیز صادر می گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">خواص پوکه معدنی</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">وزن مخصوص پائین ( </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۵/ ۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۷ / • ) </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">به طوری که روی آب شناور می ماند</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">عایق صدا، گرما و سرما</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">مقاوم در مقابل آتش سوزی؛ به طوری که تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۷۶۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> درجه سانتیگراد هیچ تغییری در حجم و شکل آن حاصل نمی شود. نقطه ذوب این ماده معدنی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۳۴۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> درجه سانتیگراد می باشد</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><br style="box-sizing: border-box"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">استحکام؛ بتون و مصا لح تشکیل شده از پوکه معدنی از میزان بالای دوام نسبت به وزن برخوردار می باشد</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><br style="box-sizing: border-box"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">موارد مصرف:&nbsp;جهت شیب بندی بامها و کف ساختمان (دانه ها و ذرات کوچکتر از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۴۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتر)</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">برای تهیه بلوکهای سبک سقفی و دیواری، مو زائیک سبک، بتون سبک، برای قطعات باربر سبک و قطعات جدا کننده ( دانه ها و ذرات کوچکتر از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۱۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتر)</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">بعنوان عایق حرارت برای سردخانه ها، گرمخانه ها و پوشش لوله های حرارتی (دانه های </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۴۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتر</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><br style="box-sizing: border-box"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">برای استفاده کشاورزی در مناطق کم آب به دلیل خاصیت جذب و نگهداری آب (از ذرات ریز تا دانه های </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۳۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتری)</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">برای رنگبری پارچه ها (قطعات </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۲۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">۵۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"> میلیمتری)</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">استفاده در ساختمان سدها، اسکله ها و پلها (ذرات پودر مانند)</span></span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">نکته قابل توجه اینکه بتون ساخته شده از پوکه معدنی علاوه بر سبکی، در مقابل عوامل مختلف مختلف محیطی نیز دارای استحکام و مقاومت فوق العاده ای می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">مخلوط این ماده با آهک شکفته تشکیل نوعی سیمان طبیعی را می دهد که در زیر آب و بیرون آب سخت می گردد در صنعت سیمان می توان از این م اده معدنی به عنوان یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده سیمان استفاده نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: 200%; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;">منبع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; color: navy;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 200%; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 200%;"><a href="http://pokeh-madani.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/" target="_blank" title="">پوکه معدنی چیست؟</a></span></span></font></p> text/html 2017-01-19T19:49:55+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie شرکت خدماتی http://theateriran.mihanblog.com/post/13 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aryoman.com/sssars/wp-content/uploads/2016/10/aryoman.jpg" alt="شرکت خدماتی"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">امروزه به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی، جوامع انسانی نیز در مقایسه با گذشته به سمت زندگی راحتتر و استفاده از خدماتی با کیفیت و در عین حال مقرون به صرفه سوق پیدا میکند. <a href="http://aryoman.com/">نظافت</a> منزل و محل کار یکی از کارهای روزمره خانمها و آقایانی است که از داشتن محیطی مرتب لذت برده و با این کار حس خوبی پیدا میکنند. روانشناسان معتقدند نظافت محیط اطراف، در افراد روحیه انجام کارهای بزرگتر را ایجاد میکند. اما به دست آوردن این حس با وجود این که در ظاهر کار آسانی به نظر میرسد در واقعیت امر، مشکلات و سختی های زیادی را نیز در پی دارد. علاوه بر خستگی ناشی از انجام کارهای نظافتی، استفاده از مواد شوینده مختلف و شیمیایی به صورت ناشیانه عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد. این امر موجب پیدایش شرکتهایی در قالب <a href="http://aryoman.com/">خدماتی</a> و یا به اصطلاحی شرکت های نظافتی گردیده است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">با این وجود هنوز یافتن <a href="http://aryoman.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86/">شرکت نظافتی</a> و یا <a href="http://aryoman.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/">خدمات نظافتی</a> به منظور ارائه خدمات نظافت منزل، <a href="http://aryoman.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/">نظافت محل کار</a>، <a href="http://aryoman.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/">نظافت راه پله</a> و .. با کیفیت، مطمئن و مهم تر از آن با قیمتی مناسب هنوز هم کار دشواری است. از این رو رقابت برای بهبود خدمات دهی منجر به تاسیس شرکتهای خدماتی در سطح شهرها گردیده است اما متاسفانه این افزایش تقاضا، بستر مناسبی برای ظهور شرکت های خدماتی بدون تجربه و در نتیجه ارائه خدماتی بی کیفیت و بدون نظارت فراهم نموده است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">در این میان و با توجه به نیروهای زیاد کاری و سطح بالای بیکاری افراد در جامعه و نیز به جهت حفظ امنیت هرچه بیشتر مشتریان اگر شرکتهای خدماتی میتوانستند در جذب نیروهای خود حداقل چارجوبی را در نظر میگرفتند این امور نظافتی کیفیت بهتری پیدا میکرد. از مهمترین اولویت ها در جذب این نیروها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- مصاحبه های چند مرحله ای استخدامی و بررسی عدم سوپیشینه و سابقه اعتیاد</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- دریافت مدارک شناسایی معتبر و نیز ضمانت کاری به منظور افزایش امنیت مشتریان</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- جذب نیروهای خدماتی ایرانی، مجرب، آراسته، وقت شناس و با ادب </span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><a href="http://aryoman.com/">شرکت خدماتی</a> آریومن بعد از گذشت چندین سال تجربه و در نظر گرفتن شرایط فوق موفق به جمع آوری کادری مجرب و با کیفیت گشته است و علاوه بر این موارد و به موازات آن به منظور رفاه مشتریان خود، شرایط فوق العاده زیر را نیز مهیا کرده و در اعزام کادر نظافتچی خود در نظر میگیرد:</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- امکان برگشت دادن پرسنل اعزامی بدون دریافت هیچ گونه وجهی تا نیم ساعت بعد از شروع کار و در صورت عدم رضایت مشتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- تاسیس 4 نمایندگی فعال در سطح تهران و به موازات آن امکان اعزام نیروی خدماتی از نزدیکترین نمایندگی به محل مورد نظر شما</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- بالاترین کیفیت <a href="http://aryoman.com/">نظافت منزل</a> و محل کار با نازلترین قیمت رقابتی</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- تسویه تنها بعد از رضایت کامل مشتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- درج کد ملی <a href="http://aryoman.com/">نظافتچی</a> های اعزامی در فاکتور به منظور امنیت هرچه بیشتر مشتریان</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">در اقدامی دیگر این شرکت خدماتی به منظور رفاه حال هرچه بیشتر مشتریان خود اقدام به راه اندازی سیستم رزرو آنلاین خدمات نظافتی نیز نموده است که از طریق سایت شرکت آریومن به نشانی </span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">Aryoman.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در دسترس است از مزایای این سرویس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- رزرو آسان و سریع <a href="http://aryoman.com/">خدمات نظافت منزل</a> و محل کار در سه مرحله و در کمتر از یک دقیقه</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- امکان تعیین روز، ساعت و حتی جنسیت نیروی اعزامی درخواستی و ثبت تمام موارد دلخواه مشتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- امکان رزرو آنلاین بدون پرداخت بیعانه و یا با پرداخت 30 درصد مبلغ به عنوان بیعانه</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- صدور کد پیگیری سفارش رزرو آنلاین نظافتچی و امکان پیگیری سفارش انجام شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">در واقع هم اکنون میتوان با واگذاری تمامی امور نظافتی خود به شرکتی که با تجربیات موفق خود تمام جوانب امر را در نظر گرفته، خود را از استرس و دغدغه های نظافت دور ساخته و از نظافت محیط خود لذت ببریم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">شماره تماس</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">دفتر مرکزی</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02166059263</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02166056302</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;">شعب آریومن</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02122921363</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02144247793</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02177584229</span><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 200%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>02188031720</span></font><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-01-15T14:01:43+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie دانلود زیرنویس فارسی http://theateriran.mihanblog.com/post/12 <p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://berozsub.com/wp-content/uploads/2017/01/Monsters-Inc.-2001-min.jpg" alt="زیرنویس فارسی"></font></span></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">رسانه ی&nbsp;<a href="http://berozsub.com/" target="_blank" title=""><b>بروز ساب</b></a>&nbsp; فیلم و سریال خانگی اطلاق زیرنویس كنیم اغراق گویی </font></span></span><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"><a href="http://berozsub.com/"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:250%"><b>زیرنویس فارسی</b></span></a></span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"> <span lang="AR-SA">تلقی میشود كارگردان غیر حرفه ای كه مشغول ساختن فیلم درباره تعطیلات یا مراسم تحویل سال نو است نمی تواند سیسیل دومیل باشد اما جالب </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">زیرنویس فیلم </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">آنجاست كه اكثر این به اصطلاح دانلود زیرنویس فارسی به هر حال اثر انگشت خود را روی <b>زیرنویس</b> محصولات &nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><a href="http://berozsub.com/"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%"><b>http://berozsub.com</b></span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تولیداتشان <b>زیرنویس فارسی</b> می گذارند</span><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">و دلیلش هم </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><b>زیرنویس سریال</b> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">آن است كه ساخت فیلم با سریال كاری اشتراكی صمیمانه بروز ساب نیز بی نهایت وقت گیر است وقتی انیمیشن كه شب وروز مشغول كار با گروهی باشید به هر دانلود زیرنویس فارسی حال صمیمت پدید می آید بر خلاف مستند آنچه درنگاه اول به نظر می رسد هرگز از بین نمی رود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">این زیرنویس سریال صمیمیت هم در مورد تلویزیون تجارتی كه ممكن است دانلود زیرنویس صدها نفر در اجرا و تهیه یك برنامه نقش داشته باشند مستند و هم در یك نمایش محلی عید كریسمس زیرنویس فیلم مصداق صمیمیت حتی برای نزدیك ترین و صمیمی ترین افراد می تواند زیرنویس انیمیشن رمز گونه جلوه كند نویسنده این سطور افتخار داشته است كه با بسیاری از هنر پیشگان و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">زیرنویس مستند </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">نویسندگان كار كند</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">از جمله یك بانوی معروف و سالخورده روی برای بروز ساب در تپه های ایتالیا او از دستیار من سؤال كرد :)) عزیزم به من بگو این مرد جوان ( اشاره به من ) چیكار دارد می كند )) واقعیت این است مستند &nbsp;با گروهی مشغول ساخت یك فیلم هستید فقط وقتی می توانید مهر خود انیمیشن &nbsp;روی آن بگذارید كه اعتماد عشق ادراك و تمایل دو طرفه در میا ن باشد برای هر كسی كه چشمی بینا دارد رد پای كارگردان درست مانند قلم موی رامبراند مشخص است</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><o:p></o:p></span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"> </p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">و در صورت تقلب سریال نیز همین گونه خواهد بو‌د‌‌‌‌ </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">فیلم </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">فرزندان شمایند – در لحظه ا ی كه دسته گلی را آب بدهید فورا می فهمند از این دیدگاه كار- كارگردان آن است كه بداند چه می خواهد و این را به بقیه افراد گروه ابلاغ كند كار از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">مرجع دانلود زیرنویس فارسی </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 250%;">محكم كاری عیب نمی كند درست مانند یك كشتی است كه اگر جاشویان و ملوانان نتوانند خویشتن دار باشند و عصبی شوند و زیرنویس فارسی كشتی غرق شود ناخدا فیلم آخرین كسی است كه كشتی سریال را ترك می كند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">زیرنویس به دست می گیرید « كارگردان » محسوب می شوید حال چه از زیرنویس فارسی یك خرگوش خانگی فیلم بگیرید یا از یك عده زیرنویس هزار نفری فرقی نمی كند چه مشغول كارگردانی فیلمی برای نمایش گسترده باشید و چه مشغول فیلمی كوچك سریال و خانوادگی مهارت ها بروز ساب و محدودیت های اجرایی كار یكسان خواهند بود به عبارت ساده تر این موارد عبارت است از : سازماندهی – طرح ریزی – مرجع دانلود زیرنویس فارسی دوربین و همچنین تدوین</span><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">دروهله زیرنویس مستند &nbsp;را درذهن داشته باشید و آن گاه كار را شروع كنید این ایده اولیه هم می تواند به </span></span><span style="font-size: 15pt; line-height: 250%;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هیچ فیلم به همان ترتیبی كه در <b>دانلود زیرنویس فارسی</b>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 46.6667px;"><b><a href="http://berozsub.com/">http://berozsub.com</a>&nbsp;</b></span><span style="font-size: 15pt;">فیلمنامه آمده یا در بروز ساب دیده می شود تصویر</span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 15pt;">برداری زیرنویس نخواهد شد زیرا نمی توان بازی هنر پیشه ها آب و هوا كار</span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 15pt;">دوربین و شرایط نوری و نور پردازی را با بروز ساب صحنه های فیلمنامه انیمیشن</span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 15pt;">منطبق كرد روش عاقلانه آن است كه به ترتیبی كه مكان سریال لوازم و شرایط هوا</span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 15pt;">اجازه می دهد تصویر برداری انجام شود زیرنویس فیلم به عنوان مثال درحینی كه</span></font></p><p align="right" style="margin: 0in 0in 11.25pt; text-align: right; line-height: 250%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 15pt;">دوربین دانلود زیرنویس برای گرفتن نمای اول چیده شده است</span></font></p> text/html 2017-01-13T22:14:05+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie سئو کد http://theateriran.mihanblog.com/post/11 <p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">با مقاله ای در مورد بهینه سازی وبسابت در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.سئو یا بهنه سازی وبسایت به صورت زیر تعریف میگردد</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 900; line-height: 1.3; color: rgb(49, 49, 49); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 32px; text-transform: capitalize; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; outline: 0px !important;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://seocode.ir/assets/images/item/home.png" alt="سئو"></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 900; line-height: 1.3; color: rgb(49, 49, 49); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 32px; text-transform: capitalize; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; outline: 0px !important;"><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://seocode.ir/">سئو</a> چیست؟</font></h2><p><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; color: rgb(49, 49, 49); font-size: 15px; text-align: right;">سئو یا همان SEO مخفف کلمه Search Engine Optimization میباشد و به معنای بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجوگر همانند گوگل ، یاهو و بینگ است. بهینه سازی و سئوی قالب باعث میشود که موتورهای جستجوگر به وبسایت شما علاقه مند شوند و افراد بیشتری را به سمت وبسایت شما هدایت کنند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(49, 49, 49); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; outline: 0px !important;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">منبع : </span><a href="http://seocode.ir/" style="font-family: Mihan-IransansLight;">سئو کد</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(49, 49, 49); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; outline: 0px !important;"><font face="Mihan-IransansLight">ا</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">دامه مقاله را خدمت همراهان گرامی عرضه میکنیم :</span></p><ul class="icon-list align-l m-t-30" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 30px; padding-left: 0px; list-style: none; color: rgb(49, 49, 49); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); outline: 0px !important; margin-top: 30px !important; text-align: left !important;"><li style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; outline: 0px !important;"><font face="Mihan-IransansLight">سئو به دو قسمت تقسیم میشود : On Page Seo و Off Page Seo</font></li><li style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; outline: 0px !important;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;برای بهینه سازی اصولی توجه به هر دو بخش الزامی است</font></li></ul><h5 style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold">منظور از On Page Seo همان سئوی داخلی وبسایت است</font></h5><div><h2 style="text-align: right;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88"><font face="Mihan-IransansLight">سئوی داخلی</font></a></h2></div><div><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">سئوی داخلی مجموعه فعالیت هایی است که بر روی وبسایت انجام میگردد تا ساختار داخلی وبسایت برای موتورهای جستجوگر بهینه شود.تعدادی از مواردی که در سئوی داخلی انجام میگردد :</font></p><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><ul><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;کاهش Page Object ها و کم کردن HTTP Request ها</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;ثبت وبسایت در Google Webmasters و کانفیک آن</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;افزایش سرعت وبسایت</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;و ...</font></li></ul><div><h5 style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">منظور از Off Page Seo همان سئوی خارجی وبسایت است</font></h5><h2 style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">سئوی خارجی</font></h2><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">سئوی خارجی به دوقسمت کلی تقسیم بندی میشود :</font></p></div><div><ul><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;فعالیت در شبکه های اجتماعی (Social Media)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;پروسه لینک بیلدینگ (Link Building)</font></li></ul><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">اهمیت لینک بیلدینگ در سئوی خارجی بسیار زیاد است و ساخت پروفایل لینک بیلدینگ مناسب برای یک وبسایت میتواند رتبه آن را در نتایج جستجو افزایش دهد</font></p><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">در صورتی که در مورد بهینه سازی وبسایت سوال دارید میتوانید از طریق تلگرام با کارشناسان <a href="http://seoarzan.ir/">سئو ارزان</a> در تماس باشید :&nbsp;</font></p><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">https://telegram.me/seoarzan</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 1.71429rem 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; clear: both; line-height: 1.6; font-size: 1.28571rem; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5;"><font face="Mihan-IransansLight">بک لینک چیست ؟</font></span></strong></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5;"><font face="Mihan-IransansLight">زمانی که لینک وبسایت شما در وبسایت دیگری ثبت شود ، به لینک ساخته شده<span>&nbsp;<a href="http://seoarzan.ir/buy-backlinks/">خرید&nbsp;</a></span><a href="http://seoarzan.ir/buy-backlinks/"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">بک لینک</strong></span></a><span>&nbsp;</span>میگویند.</font></span></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 1.71429rem 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; clear: both; line-height: 1.6; font-size: 1.28571rem; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5;"><font face="Mihan-IransansLight">مزیت بک لینک چیست&nbsp;؟</font></span></strong></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">اگر یک وبسایت بک لینک های مناسبی داشته باشد ، علاوه بر آنکه باعث<span>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">بهبود کلمات کلیدی</span><span>&nbsp;</span>لینک شده (&nbsp;Anchor Text<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span>) میگردد ،&nbsp;باعث&nbsp;افزایش<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;</span>ارزش دامنه و صفحه&nbsp;یا همان da و pa میگردد.</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">پروسه لینک بیلدینگ و</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><a href="http://seoarzan.ir/category/%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/" style="font-family: Mihan-IransansLight; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; transition: all 100ms linear; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">دریافت بک لینک</span></a><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">یکی از</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">مهمترین فاکتورهای سئو</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">میباشد.اگر بک&nbsp;لینک های با کیفیت (مخصوصا edu و gov) و تعداد مناسب&nbsp;در روز دریافت نمایید به سرعت جزو نتایج</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">صفحه اول گوگل خواهید بود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">منبع : <a href="http://seoarzan.ir/">سئو ارزان</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><a href="http://seoarzan.ir/"><font face="Mihan-IransansLight">http://seoarzan.ir/</font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><a href="http://seocode.ir/"><font face="Mihan-IransansLight">http://seocode.ir/</font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">آموزش های بهینه سازی وبسایت را نیز میتوانید داخل لینک زیر مشاهده نمایید :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">آموزش سئو و بهینه سازی سایت :&nbsp;<a href="http://seoarzan.ir/category/seo-tutorial/">http://seoarzan.ir/category/seo-tutorial/</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2.69429; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: 11px;">نمونه کار سئو و بهینه سازی وبسایت را میتوانید داخل لینک زیر مشاهده فرمایید :</span></p><p style="text-align: right;"><a href="http://seoarzan.ir/seo-portfolio/"><font face="Mihan-IransansLight">http://seoarzan.ir/seo-portfolio/</font></a></p><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p></div></div> text/html 2017-01-08T17:33:43+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie دانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر دکتر سعید پارسا http://theateriran.mihanblog.com/post/10 <h2 class="pv-postheader" dir="rtl"><font style="font-size: 9pt" face="Mihan-Iransans"> <a class="PostHeader" title="دانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر دکتر سعید پارسا" href="https://www.aghazeh.com/کتابهای-کامپایلر/دانلود-کتاب-اصول-طراحی-کامپایلر-دکتر-سعید-پارسا.html"> دانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر دکتر سعید پارسا</a></font></h2> <div class="pv-postcontent"> <div class="pv-article"> <span itemprop="description" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><font face="Mihan-Iransans"> <p style="text-align: center" dir="rtl"> <font style="font-size: 9pt"> <a href="https://www.aghazeh.com/کتابهای-کامپایلر/دانلود-کتاب-اصول-طراحی-کامپایلر-دکتر-سعید-پارسا.html"> <img itemprop="image" src="https://www.aghazeh.com/images/stories/ebook6/Principles.Of.Compiler.Design.jpg" alt="دانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر دکتر سعید پارسا" title="دانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر دکتر سعید پارسا" width="151" height="163" border="0"></a></font></p> <p style="text-align: justify" dir="rtl"> <span style="font-size: 9pt;"><em>کتاب اصول<a href="https://www.aghazeh.com/لیست-کتابها/کتابهای-کامپایلر/"> طراحی کامپایلر</a></em> نوشته استاد سعید پارسا یکی از بهترنی کتابهای درس <strong> <a href="https://www.aghazeh.com/کتابهای-کامپایلر/compiler-ebook-farsi-learning.html"> اصول طراحی کامپایلر</a></strong> می باشد. همانطور که میدانید کامپایلر ها زبانهای سط بالا را مانندد جاوا سی پلاس پلاس و پاسکل را به زبان ماشین و یا اسمبلی منطبق با آن سخت افزار و پلت فرم تبدیل می کنند. درواقع ترجمه کامل کد منبع برنامه های از یک زبان منبع سطح بالا به یک کد شی ء پیش از اجرای برنامه را همگرایی یا کامپایل می گویند. به بیان ساده، کامپایلر برنامه‌ای است که یک برنامه نوشته شده در یک زبان خاص ساخت‌یافته را خوانده و آن را به یک برنامه مقصد (Target Language) تبدیل می‌نماید. در یکی از مهم‌ترین پروسه‌های این تبدیل، کامپایلر وجود خطا را در برنامه مبدأ اعلام می‌نماید.ساختار <strong> <a href="https://www.aghazeh.com/کتابهای-کامپایلر/compiler-moghadameh.html"> کامپایلر</a></strong>ها و کامپایلر بهینه ساز امروزه بخشی از برنامه درسی دانشجویان کامپیوتر است. برخی کامپایلرها به منظور آموزشی برای زبان‌های برنامه نویسی تولید می‌گردد. مثلاً کامپایلر PL/۰ توسط Niklaus Wirth برای آموزش در دهه ۱۹۷۰ به کار رفت. به علت سادگی و دلایل زیر هنوز برای آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب شما را با <em> <a href="https://www.aghazeh.com/کتابهای-کامپایلر/compiler-farsi-learning.html"> مفاهیم طراحی کامپایلر</a></em> انا کرده و یکی از کاملترین منابع این درس رشته مهندسی نرم افزار به شمار می رود.</span></p></font></span></div> </div> text/html 2016-12-12T17:47:15+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie آیا لباس شما در قبول یا رد شدن در مصاحبه شغلی موثر است؟ http://theateriran.mihanblog.com/post/9 <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA">هر جایی می‌روید فکر کنید کارفرما قرار است بتواند تصویر شما را با تصویر آدمی مقایسه کند که در ذهنش می‌خواهد کار را به او بدهد و شما نباید خیلی متفاوت از آن تصویر به نظر برسید. البته منظورم را اشتباه برداشت نکنید. مثلا لازم نیست به این خاطر که درخواست شغلیِ مکانیک را داده‌اید با دست‌های روغنی و لباس گازوییلی با مصاحبه‌گر دست بدهید! طبق توصیه‌ها همیشه یک یا دو درجه بهتر از شغلی که برایش درخواست می‌دهید، لباس بپوشید. در ادامه به 3 بخش مهم </span><a href="http://chibepoosham.com/"><b><span lang="AR-SA">لباس</span></b></a><span lang="AR-SA"> مصاحبه اشاره خواهیم نمود. </span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱- </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">اگر با مشتریان خاص در ارتباط هستید حتما لباس رسمی بپوشید</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">آقایان: لباس رسمی شامل پیراهن آستین بلند،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">کت و شلوار</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">و کفش رسمی است. سایز خود را به درستی انتخاب کنید و از پوشیدن لباس های تنگ و یا گشاد خودداری کنید. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">بانوان: لباس رسمی برای محل کار یک </span><a href="http://chibepoosham.com/tag/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88/"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">مدل</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"> <b>مانتو</b></span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"> بلند و ساده است. توجه داشتید که زیبایی در سادگی است. همچنین به جای پوشیدن شلوار جین از شلوارهای پارچه ای و یک جفت کفش مناسب که البته بدون پاشنه باشد برای محل کار خود انتخاب کنید. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">2- </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">از رنگ‌های محافظه کارانه مانند سیاه، خاکستری </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">و یا سرمه‌ای استفاده کنید</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"><font face="Mihan-Iransans">اگر سازمانی که قصد استخدام شدن در آنجا را دارید دارای رنگ سازمانی خاصی برای پرسنل خود نیست. بهتر است از رنگ های خنثی استفاده کنید. این رنگ بهترین انتخاب برای مانتو خانم ها و کت و شلوار آقایان است. <o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">اما هرگز این سه رنگ را نپوشید</span></strong><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13pt;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">رنگ قرمز</span></strong><span lang="AR-SA">: رنگ های روشنی مثل قرمز نشان از احساسات تحریک پذیر بالا دارند که این شاید خوب باشد ولی برای یک کارفرما اصلا مورد مناسبی نیست. <o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 13pt;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA">رنگ نارنجی: </span></b><span lang="AR-SA">هرچقدر هم که این رنگ را دوست دارید از آن دوری کنید. طبق تحقیقات انجام شده افراد نسبت به یک سری رنگ ها &nbsp;و صداها و علائم به صورت ناخوداگاه واکنش نشان می دهند. نارنجی از این رنگ هاست. تحقیقات نشان می دهد ۲۵٪ کارفرمایان و مصاحبه گران اعلام کرده اند که نارنجی بدترین رنگی بوده که دیده اند و کاملا غیر حرفه ای شمرده می شود.</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 13pt;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">رنگ قهوه ای</span></strong><span lang="AR-SA">: قهوه ای شاید نماد امنیت و آرام بودن باشد ولی اکثر کارفرمایان به آن توجهی نمی کنند چراکه نشان از خیلی آرام بودن دارد. از این رنگ کارفرمای شما این برداشت را می کند که شما زیاد اهل تغییر نیستید و می خواهید همه چیز را همان طور که دوست دارید به روال قبل انجام دهید. پس این رنگ مات و تنبل را برای مصاحبه‌ی کاری کنار بگذارید. <b><o:p></o:p></b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">3- </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">کفش مشکی و یا قهوه ای بپوشید</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">همیشه کفش های خود را با واکس درخشان نگه دارید. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">پوشیدن کالج و یا کفش های پاشنه بلند برای خانم‌ها یکی از اشتباهاتی است که بسیاری آن را رتکب می شوند!&nbsp; همیشه به یاد داشته باشید که بهتر است رنگ جورابتان یک درجه از رنگ کت و شلوار شما تیره تر باشد و هیچ گاه جوراب سفید ورزشی را با لباس رسمی نپوشید.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">نتیجه گیری:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"> ظاهر نقش بسیار مهمی در موفقیت شما خواهد داشت؛ به خصوص برای لباس مصاحبه شغلی! همانگونه که برای خرید </span><a href="http://chibepoosham.com/tag/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C/"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;">لباس مجلسی</span></b></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt;"> زمان می گذارید و سعی می کنید در مهمانی ها بدرخشید، به همان میزان نیز باید در محل کار خود خوش تیپ باشید. </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">تحقیقات نشان می‌دهد 90 درصد مردم در سه اول برخورد با شما در موردتان قضاوت می‌کنند! و شما بعد از این شکل گیری این ذهنیت عملا فرصتی برای تغییر نخواهید داشت. همچنین پروفسور محرابیان معتقد است هنگام صحبت کردن تنها 7 درصد از پیام‌های ما از طریق کلام منتقل می شود و بخش باقی مانده از طریق پیام های غیر کلامی از جمله ظاهر و لباس منتقل می‌گردد.&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:droidnaskh;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:droidnaskh"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-09-24T18:07:47+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie تور ارزان مانلی پرواز http://theateriran.mihanblog.com/post/7 <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans">به شما هم تخفیف میدهیم , اگر با ما سفر کنید..!</font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans">آیا قصد سفر با هزینه های بسیار کم را دارید ؟</font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>شما میتوانید برای سفر های خود, از تور های ارزان آژانس گردشگری و مسافرتی </strong><a href="http://manliparvaz.com/"><strong>مانلی پرواز</strong></a><strong> استفاده کنید و خاطره ایی لذت بخش برای خود رقم بزنید و تجربه ی جدید را با همسفری ماندگار داشته باشید.</strong></font></p> <font face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter" src="http://manliparvaz.com/images/PhotoFunia-1474530509.jpg" alt="مانلی پرواز" width="700" height="700"> </font><p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans"> </font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://manliparvaz.com/"><strong><font face="Mihan-Iransans">تور ارزان استانبول</font></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>در ابتدا لازم به ذکر است قبل از معرفی تور های ارزان استانبول به شناختن هر چه بهتر شهر استانبول بپردازیم ,با توجه به اینکه استانبول بزرگترین شهر ترکیه است و مرکز فرهنگی و تجاری این کشور است . استانبول همچنین جزء چهارده همین مادرشهر دنیا محسوب میشود و با جمعیتی معادل 14.08 میلیون نفر&nbsp; در دسامبر 2015 مطابق با آمارهای ارائه شده به یک ابر شهر مبدل شده است.با خرید تور ارزان استانبول از مانلی پرواز هزینه های خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید واقتصادی تر </strong><a href="http://manliparvaz.com/"><strong>سفر</strong></a><strong> کنید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans"> </font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://manliparvaz.com/"><strong><font face="Mihan-Iransans">تور ارزان کیش</font></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>جزیره کیش از جاذبه های گردشگری ایران میباشد که در جنوبی ترین نطقه از خاک ایران در کنار خلیج همیشه فارس قرار دارد, و سالانه گردشگران بسیاری برای تماشای این جزیره زیبا و هم از حیث تفریح سفر میکند. </strong><a href="http://manliparvaz.com/"><strong>تور</strong></a><strong> هایی که برای جزیره کیش موجود میباشد بسیار متنوع هستند برای نمونه می توان به مکانهایی از قبیل تفریحات آبی و مراکز خرید وانتخاب هتل های لوکس پرداخت و با بهره مفید برای سفر را به کام خود شیرین کنید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans"> </font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://manliparvaz.com/"><strong><font face="Mihan-Iransans">تور ارزان دبی</font></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>برای سفر به دبی قبل از خرید تور ارزان دبی میبایست آگاهی های لازم جهت اتنخاب مکانهای هتل و موقعیت شهری را بررسی کنید تا بتوانید با صرف کمترین فرمان اقتصادی ترین هزینه مالی به اماکن توریستی تفریحی و مراکز خرید ها و دیگر مواردی که انگیزه سفر را در شما افزایش داده رابرگزینید. ساختار سازه ای دبی از جمله المان هایی است که جامه ی اروپایی و مدرن و توسعه یافته ای را بر تن انداخته اند و گاها رویت شده که به حدی پیشرفت در گزینش مقاله های سازه دانشجویان کشور هم تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است. برای سفر به </strong><a href="http://manliparvaz.com/"><strong>دبی</strong></a><strong> هزینه های خود را با استفاده از خرید تور ارزان دبی بهینه کنید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans"> </font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://manliparvaz.com/"><strong><font face="Mihan-Iransans">تور ارزان مشهد</font></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>شما میتوانید نیت خیر خود را برای سفر به شهر مقدس مشهدالرضاء بر دو اساس زیارت و سیاحت پایه گذاری کنید و برای بهره وری هر چه بهتر از فضیلت های متبرکه سفر با خرید تور ارزان مشهد از آژانس های معتبر هواپیمایی هزینه های خود را بهینه تر و به&nbsp; دور از تجمل گرایی و جلاء بخشیدن به نیات مقدسه خود برای استجابت دعا هایتان خلوت کنید. لذا برگزیدن هتل های مناسب نزدیک به حرم میتواند در پیش برد هدف هایتان موثر باشدو همچنین اونس معنوی خالص تری را در جوار بارگاه ملکوتی آقا </strong><a href="http://manliparvaz.com/"><strong>امام رضا(ع)</strong></a><strong> بنا سازید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans"> </font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans">مانلی پرواز :</font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Iransans">02188103828 - 02188556064</font></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <a href="mailto:info@manliparvaz.com" target="_blank"><font face="Mihan-Iransans">info@manliparvaz.com</font></a></p> text/html 2016-08-31T21:49:28+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie سئو http://theateriran.mihanblog.com/post/6 <p><font face="Mihan-Iransans">سئو و بهنه سازی سایت را جدی بگیرید.در سالهای اخیر این موضوع برای وبسایت ها امری حیاتی شده است.با گسترش وبسایت ها دیگر نمیتوانید به تنهایی و بدون تخصص میان این همه رقیب سر باشید و کسب و کاری موفق داشته باشید.این مورد برای وبسایت های تفریحی هم صدق میکند.متخصصین سئوکد ، از اعضای تیم "<a title="سئو ارزان" href="http://seoarzan.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو ارزان</a>" میباشند که جزو 4 وبسایت برتر <strong><a title="سئو" href="http://seocode.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو</a></strong> و بهینه سازی سایت در کشور میباشد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><img title="سئو کد" src="http://seocode.ir/wp-content/uploads/2016/08/seocode-logo20.png" alt="سئو کد" width="544" height="184"></font></p><p><font face="Mihan-Iransans">سئو علم بسیار مهمی است پس وبسایت خود را به دست هر فرد سئوکاری نسپارید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">وبسایت های صفحه اول میتوانند گزینه مناسبی باشند.(اگر با <a title="خرید بک لینک" href="http://seoarzan.ir/buy-backlinks/" rel="nofollow" target="_blank">خرید بک لینک</a> به این جایگاه نرسیده باشند البته!)</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">اگر میخواهید یک پروفایل لینک بیلیدنگ حرفه ای داشته باشید آنرا از ما بخواهید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">اگر میخواهید پست ها و مطالبتان سریعتر ایندکس شوند (سوالی که اکثر وبمسترانی که وبسایت موسیقی و فیلم دارند میپرسند) پروفایل <a title="پکیج لینک بیلدینگ انبوه" href="http://seoarzan.ir/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/" rel="nofollow" target="_blank">لینک بیلدینگ</a> خود را قدرتمند کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">اگر میخواهید در صفحه اول گوگل باشید با ما تماس بگیرید.ما بهترین هستیم</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><a title="سئو کد" href="http://seocode.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو کد</a> حرفه ای ترین مرکز سئو و بهینه سازی وبسایت میباشد.<a title="سئو سایت" href="http://seocode.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو سایت</a> و بهینه سازی سایت توسط متخصصین سئو کد انجام میگردد و تخصص ماست.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><a title="نمونه کار سئو" href="http://seoarzan.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88/" rel="nofollow" target="_blank">نمونه کار سئو</a> میتواند عامل مهمی در انتخاب شرکت سئو و کارفرما باشد.قبل از سپردن پروژه خود به سئوکار ، حتما نمونه کارهای آن شرکت را بررسی فرمایید</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">اگر نمیداند سئو به چه معناست ، میتوانید صفحه <a title="سئو" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88" target="_blank">سئو</a> را در ویکی پدیا مطالعه نمایید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">افرادی که در زمینه لینک بیلدینگ تجربه دارند و میخواهند خودشان لینک بیلدینگ کنند میتوانند از پکیج های لینک بیلیدنگ ما استفاده نمایند.این پکیج ها شامل : پکیج <a title="بک لینک دائمی" href="http://seoarzan.ir/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C/" rel="nofollow" target="_blank">بک لینک دائمی</a> ، پکیج <a title="لینک بیلدینگ انبوه" href="http://seoarzan.ir/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/" rel="nofollow" target="_blank">لینک بیلدینگ انبوه</a> ، پکیج <a title="رپورتاژ دائمی" href="http://seoarzan.ir/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C/" rel="nofollow" target="_blank">رپورتاژ دائمی</a> ، <a title="پکیج بک لینک sitewide" href="http://seoarzan.ir/%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-sitewide/" rel="nofollow" target="_blank">پکیج بک لینک قدرتمند sitewide</a> میباشند.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">توجه نمایید که <a title="سئو تضمینی" href="http://seoarzan.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو تضمینی</a> نیست!و هیچ فرد و شرکتی نمیتواند سئو را تضمین دهد مگر اینکه متقلب باشد و به فکر سود و درآمد بیشتر.حتما مطلب "<a title="سئو تضمینی" href="http://seoarzan.ir/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/" rel="nofollow" target="_blank">سئو تضمینی تنها یک شعار است</a>" را بررسی فرمایید</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">سئو - سئو سایت - بهینه سازی سایت - متخصص سئو - خرید بک لینک - بک لینک - فروش بک لینک - خرید بک لینک ارزان - سئو کد - سئو ارزان - سئو حرفه ای - لینک بیلدینگ انبوه - بک لینک دائمی - رپورتاژ دائمی&nbsp;</font></p><p><a title="http://seocode.ir/" href="http://seocode.ir/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Mihan-Iransans">http://seocode.ir</font></a></p> text/html 2016-08-12T20:48:33+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie خرید بک لینک http://theateriran.mihanblog.com/post/5 <p><font face="Mihan-Iransans">سئو و بهینه سازی وبسایت از مسائلی است که امروزه رنگ تازه ای به خود گرفته.با گسترش وبسایت ها و صنعت وبلاگ نویسی اگر میخواهید از رقبای خود پیشی بگیرید سئو و بهینه کردن وبسایت خود را فراموش نکنید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">تیم متخصص <a title="سئو ارزان" href="http://seoarzan.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو ارزان</a> با بیش از یکسال از افتتاح وبسایت خود و قرار گرفتن جزو چهار وبسایت برتر سئو در ایران در همان ماه های اول از اغاز به کار خود ، هم اکنون هم جایگاه خود را حفظ کرده و اماده ارائه خدمات خود به مشتریان میباشد.باتوجه به نمونه کار های زیاد و موفق در طی این یکسال و تجربه متخصصین سئو ارزان میتوانید یا خیال راحت و بدون دغدغه پروژه های خود را به تیم ما بسپارید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><a title="سئو" href="http://seoarzan.ir/" rel="nofollow" target="_blank"><strong>سئو</strong></a> ، مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک وبسایت انجام میشود تا با کلمه کلیدی خاص به صفحه اول موتور های جستجو برسد که در حال حاظر مهمترین موتور جستجو ، موتور جستجوی گوگل میباشد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><img title="سئو" src="http://seoarzan.ir/wp-content/uploads/seo.png" alt="سئو" width="534" height="226"></font></p><p><font face="Mihan-Iransans">سئو ، سئو ارزان ، بهینه سازی سایت ، سئو سایت ، بهینه سازی وبسایت ، آموزش سئو</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">برای خرید بک لینک میتوانید به لینک ذیل مراجعه کنید :</font></p><p><a href="http://seoarzan.ir/buy-backlinks/" rel="nofollow"><font face="Mihan-Iransans">http://seoarzan.ir/buy-backlinks/</font></a></p><p><font face="Mihan-Iransans">نکته حائز اهمیت این است که اگر بک لینک نخریدید که هیچ ولی اگر خریداری کردید حتما ان را تمدید کنید چون در صورت عدم تمدید ضرر زیادی را به وبسایتتان وارد خواهد کرد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">خرید بک لینک از مواردی است که به سرعت باعث افزایش رتبه کلمه کلیدی در موتور جستجوی گوگل میشود البته اگر وبسایتی که بک لینکتان داخل ان قرار مگیرد قدرتمند باشد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">لیست بک لینک های ارائه شده توسط سئو ارزان تماما از کیفیت مناسبی برخوردارند و استفاده از انها توصیه میگردد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">حتما به صفحه ما ، <span style="color: #ff0000;"><a title="خرید بک لینک" href="http://seoarzan.ir/buy-backlinks/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>خرید بک لینک</strong></span></a> </span>، سر بزنید و در صورت بروز هرگونه سوال از طریق تلگرام با پشتیبان تم سئو ارزان در تماس باشید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">در صورت تمایل سری هم به صفحه <span style="color: #ff0000;"><a title="بک لینک رایگان" href="http://seoarzan.ir/category/%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>بک لینک رایگان</strong></span></a></span> ما بزنید :</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">http://seoarzan.ir/category/%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">کیفیت سرلوحه کاری تیم سئو ارزان میباشد.ما را به یاد داشته باشید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><a title="سئو ارزان" href="http://seoarzan.ir/" rel="nofollow" target="_blank">سئو ارزان</a> - سئو و بهینه سازی وبسایت</font></p><p><a href="http://seoarzan.ir" rel="nofollow"><font face="Mihan-Iransans">http://seoarzan.ir</font></a></p><p><a href="http://seoarzan.com" rel="nofollow"><font face="Mihan-Iransans">http://seoarzan.com</font></a></p> text/html 2016-08-07T23:56:58+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie خرید فالوور اینستاگرام http://theateriran.mihanblog.com/post/4 <p><strong><font face="Mihan-IransansBold">آموزش نصب اینستاگرام</font></strong></p><p><font face="Mihan-IransansBold">آموزش نصب اینستاگرام روی اندروید : روش اول : ابتدا نرم افزار اینستاگرام را از لینک زیر دانلود کنید : <strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8262204576/Instagram_com_instagram_android_8_5_2_34875513.apk.html">دانلود اینستاگرام برای اندروید</a></strong> سپس نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کنید . روش دوم : به گوگل پلی یا همان پلی استور در گوشی اندرویدی خود مراجعه کرده و سپس در قسمت جستجو کلمه instagram را جستجو و سپس آن را دانلود کنید . پس از دانلودم به صورت اتوماتیک برنامه روی گوشی شما نصب خواهد شد . نصب اینستاگرام روی آیفون و آیپد : ابتدا توسط آیفون و یا آیپد خود وارد اپ استور شده و instagram را جستجو و سپس نصب کنید . &nbsp; آموزش ساخت اکانت اینستاگرام : وارد نرم افزار اینستاگرام شوید و طبق عکس های زیر مراحل&nbsp;را جلو ببرید : ابتدا روی sign up کلیک کنید :</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-421" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/1-169x300.jpg" alt="1" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">سپس روی Sign up with email or phone number کلیک کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-422" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/2-169x300.jpg" alt="2" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">شما می توانید توسط شماره موبایل و یا ایمیل خود ،&nbsp;اکانت اینستاگرام بسازید . البته برای امنیت بیشتر بهتر است ابتدا توسط ایمیل ساخته و بعد از ساخت اکانت ، شماره موبایل خود رو از طریق Edit page اضافه کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-423" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/3-169x300.jpg" alt="3" width="169" height="300"> <img class="aligncenter size-medium wp-image-424" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/4-169x300.jpg" alt="4" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">اینجا ایمیل خود را وارد کنید . توجه کنید که ایمیل باید غیر تکراری باشد یعنی قبلا توسط شما یا شخص دیگریتوسط این ایمیل&nbsp;ْ اکانت اینستاگرامی ساخته نشده باشد .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-425" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/5-169x300.jpg" alt="5" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">در خط اول نام خود و یا پیجی را که میخواهید بسازید را به فارسی یا انگلیسی وارد کنید سپس پسورد دلخواه خود را که میخواهید با آن وارد اکانت اینستاگرام خود شوید اضافه کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-426" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/6-169x300.jpg" alt="6" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">روی Next کلیک کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img class="aligncenter size-medium wp-image-427" src="http://followermax.com/wp-content/uploads/2016/08/7-169x300.jpg" alt="7" width="169" height="300"></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">موفق شدید :) اکانت اینستاگرام شما با موفقیت ساخته شد . حال به سراغ افزایش فالوور اینستاگرام برای رونق کسب و کار می رویم .</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">برای&nbsp;</font><a href="https://follow-me.ir/" target="_blank" title="خرید فالوور اینستاگرام"><b><font face="Mihan-IransansBold">خرید فالوور اینستاگرام</font></b></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;میتوانید سری به وبسایت <a title="فالوور مکس - خرید لایک و فالوور اینستاگرام" href="http://followermax.com/" target="_blank">فالوور مکس</a> بزنید.خرید فالوور و لایک اینستاگرام با قیمت های ارزان</font></p><p><strong><font face="Mihan-IransansBold">اهمیت اینستاگرام در کسب و کار</font></strong></p><p><font face="Mihan-IransansBold">این روزها اینستاگرام از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار شده است به گونه ای که اکثر کسب و کارها حداقل یک پیج اینستاگرام برای معرفی و فروش محصولات خود چه به صورت اینترنتی و چه به صورت حضوری دارند . معمولا برای اولین بار که به یک پیج اینستاگرام&nbsp;مراجعه&nbsp;می کنیم&nbsp;ابتدا به فالوور های آن پیج نگاه می کنیم . در واقع می توان گفت که تعداد فالوور ها یا تعداد افراد عضو یک پیج نشانه اعتبار آن کسب و کار است . یعنی هر چه تعداد فالوور های یک پیج بیشتر&nbsp;باشد اعتبار و اعتماد افراد به آن کسب و کار بیشتر می شود . معمولا با دیدن پیج های بزرگ و فالوور بالا ، ما هم آن را فالوو می کنیم . در واقع اینستاگرام کمک بسیار بزرگی به کسب و کارها است و فرصتی برای برند شدن . چه بسا این روزها کسب و کارهای زیادی بودند که استارت اولیه خود را در اینستاگرام زده اند و امروزه به برندهای شناخته شده ای تبدیل شده اند و از این شبکه اجتماعی محبوب درآمد بسیار زیادی کسب کرده اند . برای برند&nbsp;شدن در اینستاگرام چه باید کرد ؟ راه های مختلفی برای تبلیغات و شروع کسب و کار در اینستاگرام وجود دارد . فالوور مکس اینجاست تا این راه ها را برای شما معرفی و اجرا کنید . تیم فالوور مکس از افراد&nbsp;بسیار حرفه ای و با تجربه&nbsp;ای برای کمک به کسب و کارها تشکیل شده است . افراد&nbsp;زبده ای&nbsp;که سال های زیادی است در زمینه تبلیغات اینترنتی حتی قبل از به وجود آمدن اینستاگرام فعالیت می کنند&nbsp;و حالا تجربه زیادی در کسب و کارهای اینترنتی از طریق اینستاگرام دارند . همچنین این تیم طی این سال ها پیج های معروف و بزرگی در اینستاگرام ایجاد کرده اند . ما راه های مختلف تبلیغات از طریق اینستاگرام را در اختیار شما قرار می دهیم&nbsp;، هر کدام را که انتخاب کنید ما برای شما اجرا خواهیم کرد . روش اول&nbsp;که&nbsp;فالوور های صد در صد ایرانی و تضمینی هستند که دارای بسته های مختلفی بر اساس تعداد فالوور های مورد نیاز شما آماده شده است که پس از سفارش از طریق سایت فالوور مکس ، تیم ما شروع به افزایش فالوور های ایرانی برای پیج شما خواهند کرد . روش دوم که روشی بسیار عالی و انتخابی بسیار هوشمندانه و نوین برای فروش محصولات شما در سراسر ایران حتی بر اساس مشاغل خاص ، استان ، شهری که در آن میخواهید اجناس خود را به فروش برسانید است . مثلا سیستم ما به انتخاب شما مردم یک شهر و یا یک شغل خاص را که مد نظر شماست ، به روش های خاص ما تشویق کرده تا شما را فالوو کنند . البته با تمایل کامل شهروندان عزیز این کار انجام می شود . روشی نوین ، بسیار کارآمد و تاثیر گذار در کسب و کار شما . روش سوم که پکیج های تبلیغات در پیج های بزرگ اینستاگرام است که پیج شما به صورت همزمان در چندین پیج بزرگ اینستاگرام به نمایش گذاشته می شود و کسانی که دوست دارند شما را فالوو می کنند . ما همیشه کنار شما هستیم .</font></p><p><b>خرید فالوور اینستاگرام</b>&nbsp;<font color="#0000ee"><b><u>&nbsp;</u></b></font><b><a href="https://follow-me.ir/" target="" title="خرید فالوور اینستاگرام">https://follow-me.ir/</a></b></p><p><b>خرید بک لینک&nbsp;<a href="http://linkoor.ir/" target="_blank" title="خرید بک لینک">http://linkoor.ir</a></b></p><p><b>پوکه معدنی</b>&nbsp;<a href="http://pokeh-madani.com/" target="_blank" title="پوکه معدنی"><b>http://pokeh-madani.com</b></a></p> text/html 2016-07-30T14:23:17+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie تور کیش http://theateriran.mihanblog.com/post/3 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%B4">جزیره کیش</a> یکی از جزیره‌های زیبای خلیج فارس در استان هرمزگان میباشد , کیش به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی سالانه میزبان بیش از 1 میلیون گردشگر داخلی و خارجی میباشد . این جزیره زیبا دارای جمعیت حدودی 24820 نفر میباشد و به ساکنین جزیره کیش کیشوند میگویند .</font></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-medium wp-image-32901" src="http://www.tourneshan.com/wp-content/uploads/2016/07/1-570x172.jpg" alt="جزیره کیش"></font></p><p style="text-align: center;"></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><h2><span style="color: #0000ff;"><font face="Mihan-Iransans">آب و هوای جزیره کیش</font></span></h2><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">آب و هوای کیش به صورت گرم و مرطوب بوده و میانگین دما در حدود 26 درجه سانتیگراد میباشد , بارندگی در این جزیره کم بوده و بیشتر به صورت رگبار در ماه های زمستان اتفاق می افتد , &nbsp;بهترین زمان برای <strong>سفر به کیش</strong> فصل پاییز و زمستان است که از دمای هوا کاسته شده و سکونت برای گردشگران راحتتر میباشد . <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.tourneshan.com/category/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4/"><strong>تور کیش</strong></a></span> در این روز ها دارای ترافیک بیشتری می باشد .</font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font><h2><span style="color: #0000ff;"><font face="Mihan-Iransans">جاذبه‌های گردشگری کیش</font></span></h2><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">کیش با داشتن جاذبه های گردشگری تاریخی و تفریحی به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شده و سالانه مسافران زیادی با <strong>تور کیش</strong> به این جزیره زیبا سفر میکنند , &nbsp;از جاذبه های تاریخی کیش میتوان به شهر تاریخی حریره , شهر زیرزمینی کاریز , آب انبار سنتی کیش و ... اشاره کرد . کیش علاوه بر جاذبه های تاریخی دارای جاذبه های تفریحی زیادی میباشد که در ادامه این مقاله از <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.tourneshan.com/"><strong>سایت تورنشان</strong></a></span> به آن به صورت فهرست وار اشاره میکنیم : کشتی یونانی کیش , پارک دلفین های کیش , اسکله بزرگ تفریحی کیش , ساحل مرجانی , پیست بزرگ دوچرخه‌سواری , باغ پرندگان کیش و ورزش های مفرح آبی در سواحل کیش .</font></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-medium wp-image-32902" src="http://www.tourneshan.com/wp-content/uploads/2016/07/3-570x380.jpg" alt="تور جزیره کیش"></font></p><p style="text-align: center;"></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><em>کشتی یونانی کیش</em> : هرگاه صحبت از جزیره کیش و یا <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.tourneshan.com/"><strong>تور لحظه آخری</strong></a></span> کیش به میان می آید به ناگاه همه افراد اولین تصویری که از این جزیره به یاد می آورند کشتی یونانی است , این کشتی قدیمی یکی از محبوب ترین مناطق گردشگری کیش محسوب میشود . این کشتی &nbsp;مرداد ماه سال &nbsp;۱۳۴۵ در جزیره کیش به گل نشست .</font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><h2><span style="color: #0000ff;"><font face="Mihan-Iransans">مراکز خرید جزیره کیش</font></span></h2><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;یکی دیگر از دلایل سفر به کیش وجود مراکز خرید بزرگ و مدرن میباشد , &nbsp;گردشگرانی که با <strong>تور کیش</strong> به این جزیره سفر میکنند علاوه بر لذت بردن از دیدنی های این جزیره از مراکز خرید کیش نیز دیدن میکنند , &nbsp;از مراکز خرید کیش میتوان به بازار پانیذ کیش , بازار بین المللی پردیس یک و دو , بازار مروارید کیش , بازار مرکز تجاری کیش , بازار زیتون , بازار بین المللی ونوس جزیره کیش و ... میتوان اشاره کرد .</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><strong>بازار بین المللی پانیذ</strong><strong> :</strong> این بازار تجاری و زیبا با نمای شیشه‌ای و فضا سازی زیبا در زمینی به مساحت 10000 متر و در سال 1378 تاسیس شده است . این مرکز تجاری غرفه های زیادی در زمینه پوشاک، ساعت، عینک، بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم آشپزخانه، اسباب بازی، موبایل و … دارد .</font></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-medium wp-image-32903" src="http://www.tourneshan.com/wp-content/uploads/2016/07/2-570x371.jpg" alt="تور کیش"></font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><h2><span style="color: #0000ff;"><font face="Mihan-Iransans">هتل های کیش &nbsp;</font></span></h2><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">سفر بیش از 1 میلیون گردشگر داخلی و خارجی در سال به کیش باعث ساخت هتل های خوب و مدرن در این جزیره را الزامی میکند , <strong>هتل داریوش کیش</strong> یکی از هتل های تاپ 5 ستاره در کیش میباشد که به دلیل ساختار و معماری خاص آن اسمی شناخته شده در میان هتل های این جزیره به شمار میرود . از دیگر هتل های جریزه کیش میتوان به هتل شایان , هتل سورینت مریم , هتل پارمیس , هتل مارینا پارک , هتل دریایی ترنج کیش , هتل شایگان کیش , <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.tourneshan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4/"><strong>هتل ایران کیش</strong></a></span> و... اشاره کرد .</font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-medium wp-image-32904" src="http://www.tourneshan.com/wp-content/uploads/2016/07/dariush-grand-hotel-5-570x407.jpg" alt="هتل های کیش &nbsp;"></font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><h1><span style="color: #0000ff;"><font face="Mihan-Iransans"> <a style="color: #0000ff;" href="http://www.tourneshan.com/category/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4/" target="_blank">تور کیش</a></font></span></h1><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">وجود جاذبه های گردشگری و تفریحی , مراکز خرید بزرگ و همچنین هتل های به روز و مدرن از دلایل اصلی سفر گردشگران به جزیره کیش میباشد , شاید شما هم با دیدن این مقاله از <strong>سایت تورنشان</strong> دلیل محبوبیت تور های کیش و <strong>تور لحظه آخری</strong> این جزیره را در میان مسافرین این جزیره زیبا متوجه شوید .</font></p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font> text/html 2016-07-29T20:44:44+01:00 theateriran.mihanblog.com Ali Tabatabaie باربری در تهران و شهرستان ها http://theateriran.mihanblog.com/post/2 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باربری و اتوبار طنین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل همراه با خاور های مسقف و موکت کاری شده با پرسنل حرفه ای برای <a href="http://taninbar.ir/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87/">حمل اثاثیه</a> منزل با بیش از 15 سال سابقه درخشان در عرصه باربری و حمل اثاثیه منزل.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین سرویس دهی حمل اثاثیه منزل را به دست تیم حرفه ای ما بسپارید.ما برای تمامی خواسته های شما ارزش قائل هستیم و شما را در تمامی مراحل اسباب کشی چه از مشاوره ، بسته بندی وسایل ، حمل بار و اثاثیه منزل و حتی چیدمان یاری می کنیم.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدمات که <a href="http://taninbar.ir/">باربری</a> و اتوبار طنین برای حمل و جابجایی ارائه می دهد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">1 - بسته بندی وسایل منزل به سبک کشور های خارجی بابل رپ و استرچ رپ</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">2 - <a href="http://taninbar.ir/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/">حمل بار به شهرستان</a> با خاور های بزرگ 7 متری و مسقف و روباز</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">3 - حمل جهیزیه عروس با ارائه خدمات ویژه</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">4 - حمل مبلمان اداری و تجاری و .... با سرویس vip</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">5 - ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان ساکن استان تهران در ضمینه حمل اثاثیه و جابجایی وسایل.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">6 - ارائه خدمات به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آیا نگران این هستید که وسایل شما در حین اسباب کشی دچار زدگی و شکستن شود ؟ <a href="http://taninbar.ir/">باربری طنین</a> با بسته بندی حرفه ای وسایل شما را به مقصدتان می رساند.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باربری طنین یکی از بزرگترین باربری تهران محسوب می شود و دارای مجوز از اتحادیه باربری های تهران می باشد.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img title="حمل بار و اثاثیه منزل" src="http://uupload.ir/files/r17x_photo_2016-07-29_17-09-26.jpg" alt="حمل بار و اثاثیه منزل" width="800" height="600"></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدمات ما به تمامی نقاط استان تهران می باشد و ساکن هر نقطه از تهران هستید می توانید با شماره های باربری طنین تماس گرفته و از خدمات بارز اتوبار تهران بهره مند شوید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باربری و اتوبار طنین از افرادی خبره ، قوی و کار آمد برای حمل اثاثیه استفاده می کند.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر وسایل شما کم می باشد و قصد جابجایی آنرا را دارید ما سرویس نیسان بار را برای شما در نظر گرفته ایم.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">همچنین می توانید سرویس خود را در وب سایت ما به نشانی <a href="http://taninbar.ir/">http://taninbar.ir</a> رزرو نمایید برای &nbsp;رزرو اینترنتی حمل بار <a href="http://taninbar.ir/%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/">اینجا را کلیک کنید.</a></font></p>